Wanneer u niet tevreden bent...

Bij Care Complete Thuiszorg doen wij iedere dag ons best voor u om hoogwaardige en deskundige zorg te leveren. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent, met de gewenste zorg. Dat vinden wij jammer om te horen, maar we vinden het nog belangrijker dat u dit ons vertelt. Alleen op die manier krijgt u de zorg die u van ons verwacht (en mag verwachten) en alleen dan kunnen wij zorgen voor verbetering.

Uw klacht indienen

U  kunt uw ongenoegen kenbaar te maken bij de klachtencoördinator van Care Complete Thuiszorg. De klachtencoördinator zal in overleg met de cliënt een passende oplossing zoeken. Is de gewenste verbetering niet voldoende naar wens? De klachtencoördinator ontvangt uw klacht graag bij voorkeur (per post of e-mail)

Klachtencoördinator;
H.W. van den Burg (Directeur)
Telefoon: 06-53 29 47 49
E-mail: henkvdburg@carecomlpete.nl
E-mail: info@carecomplete.nl (Algemeen)

Postadres: Emmastraat 27,
2161 PR Lisse 
t.a.v. de klachtcoördinator

U ontvangt de bevestiging vanuit Care Complete Thuiszorg, zo snel mogelijk. Uiterlijk kunt u binnen drie werkdagen een schriftelijke bevestiging ontvangen. Uw klacht zal in behandeling worden genomen door een klachtencoördinator van Care Complete Thuiszorg. Indien er extra verduidelijking nodig is of informatie nodig is, zal er contact opgenomen worden met de desbetreffende persoon.

U kunt er op rekenen dat u binnen 10 werkdagen een reactie krijgt op uw klacht. Indien uw klacht gecompliceerd is dan is het mogelijk dat deze termijn wordt verlengd. In dat geval zal een klachtencoördinator van Care Complete Thuiszorg u vroegtijdig informeren.

Klachtenreglement

Inleiding
Wettelijk kader

Care Complete Thuiszorg is net als ieder ander zorgbedrijf gebonden aan verschillende wetten. Één van die wetten is de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). die ons verplicht een regeling te treffen voor de procedure van de behandeling van klachten over een gedraging van Care Complete Thuiszorg of van voor haar werkzame personen richting een cliënt. De getroffen regeling moet op passende wijze onder de aandacht van cliënten worden gebracht. 

Doel van de Wkkgz is de versterking van de rechtspositie van de cliënt. Maar uiteraard zal ook de zorgaanbieder baat hebben bij een goede klachtenregeling. Volgens de wetgever zal deze regeling ook bijdragen aan de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.

Mededelen aan de cliënt

Tijdens de aanvang van de hulp- en dienstverlening en bij de informele melding van een klacht, dient de cliënt op de hoogte worden gesteld van de mogelijkheid om een klacht in te dienen en de wijze waarop dit dient te geschieden. Dit volledige klachtenreglement is dan ook onderdeel van het logboek van elke cliënt. 

Doelen van de klachtenprocedure

Onze klachtenprocedure kent de volgende doelen:

 1. Wij proberen individueel ongenoegen en gevoelens van onrecht bij de klager weg te nemen, zodat de relatie hersteld kan worden. 
 2. Middels de klachtenprocedure willen wij duidelijkheid en openheid van zaken bieden richting de cliënt, over de wijze van indiening en afhandeling van de cliënt.
 3. Een constructieve manier van afhandelen van de klachten van onze cliënten binnen een redelijke termijn.
 4. Het verbeteren van het functioneren van de organisatie en het verbeteren van onze dienstverlening door te leren van de ervaringen van onze cliënten en eventuele knelpunten in de dienstverlening te signaleren.

Begripsomschrijving

 • Klacht
  Een uiting van onvrede over een behandeling, bejegening, product of dienstverlening van of namens Care Complete Thuiszorg. De klager kan voor het indienen van een klacht gebruik maken van een klachtenformulier.
 • Klachtenbehandeling
  Het onderzoek naar een klachtmelding, resulterend in een niet-juridisch afdwingbare uitspraak van de klachtenfunctionaris over de gegrondheid van de ingediende klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 • Klachtencoördinator
  Degene die binnen Care Complete Thuiszorg de voortgang (en hiermee behandeling) van de klachtenprocedure monitort. 
 • Klachtenfunctionaris
  Degene die namens Care Complete Thuiszorg bemiddeld tijdens de behandeling van een klacht. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijk persoon van buiten onze organisatie. De klachtenfunctionaris beheert de klachtdossiers. Via Klachtenportaal Zorg B.V.  hebben wij een onafhankelijke klachtenfunctionaris . Zij zijn bereikbaar via: 
  www.klachtenportaalzorg.nl

  Klachtenportaal Zorg
  Westeinde 14a
  1601 BJ Enkhuizen

  E-mail: info@klachtenportaalzorg.nl
  Telefoon: 0228-322205 (Werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur)

 • Klager
  Eenieder die een officiële klacht (zowel mondeling als schriftelijk) indient bij Care Complete  , over de gedraging van het bedrijf of haar personeel.
 • Medewerker
  Eenieder die werkzaam is voor Care Complete Thuiszorg. Dit betreft tevens personen die binnen de organisatie hun opleiding volgen en onder verantwoordelijkheid van werknemers diensten verlenen. Ook vrijwilligers en stagiaires die in opdracht van Care Complete Thuiszorg werken, vallen onder ‘medewerker’.

Artikel 1:

Indiening van een klacht

 1. Het recht tot het indienen van een klacht komt toe aan:
  a) De cliënt;
  b) Zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger;
  c) Zijn of haar nabestaanden
  d) Personen die door de cliënt zijn gemachtigd.
 2. Een klacht kan mondeling, schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van Care Complete Thuiszorg een klager kan indien gewenst gebruik maken van een klachtenformulier.

  a) De klacht is voorzien van:
  1. Naam, adres en eventueel het telefoonnummer van de klager
  2. De oorzaak van die klacht (over wie of wat er geklaagd wordt
  3. Een omschrijving van het handelen of nalaten of het besluit waarop de klacht betrekking heeft.

  b) Indien de klacht mondeling wordt ingediend, legt de klachtenfunctionaris deze op schrift vast en toetst bij de klager of deze klacht juist is geformuleerd. Vervolgens wordt de klacht door de klager ondertekend. De klager ontvangt hiervan een afschrift.

 3. De klager dient de klacht binnen 6 weken na de gedraging c.q. handeling waarop de klacht betrekking heeft in te dienen.

 4. Op ontvangen klachten die niet aan de voorwaarden voor behandeling voldoen wordt binnen 7 dagen door de klachtenfunctionaris telefonisch contact opgenomen met de klager om informatie te verstrekken over de voorwaarden voor de aanmelding van de ingediende klacht. De klager kan hierop nogmaals de klacht indienen, wanneer hij of zij deze aanpast en de klacht vervolgens voldoet aan alle voorwaarden van aanmelding.

 5. De klager is te allen tijden gerechtigd om de klacht in te trekken, indien de indiening niet meer noodzakelijk wordt geacht. De klager dient hiervan altijd schriftelijk mededeling te doen (of te laten doen) aan de klachtenfunctionaris.

 6. Bij intrekking van een ingediende klacht door de klager blijft de klachtenfunctionaris bevoegd om onderzoek te doen naar deze klacht. De klager wordt hiervan in kennis gesteld.

 7. Het is onmogelijk om een klacht in te dienen over de inhoud van een besluit van Care Complete Thuiszorg waartegen ook een bezwaarschrift kan worden ingediend. Bij een klacht bedoeld als bezwaarschrift wordt de klager door de klachtenfunctionaris geïnformeerd hoe een bezwaarschrift kan worden ingediend. 

 8. Klachten worden middels de klachtenprocedure door de klachtenfunctionaris afgehandeld. 

Artikel 2:

Behandeling van de klacht door de klachtenfunctionaris

 1. De klachtenfunctionaris bevestigt uiterlijk binnen één week schriftelijk de ontvangst van een klacht aan de klager. In deze ontvangstbevestiging wordt vermeld wanneer en op welke wijze er contact zal worden opgenomen met de klager.
 2. Indien de klachtenfunctionaris van oordeel is dat de klacht niet in behandeling kan worden genomen, deelt hij of zij dit zo spoedig mogelijk (binnen vier weken na ontvangst van de klacht) schriftelijk en beargumenteerd mede aan de klager en degene waarover is geklaagd.
 3. De klachtenfunctionaris zendt zo spoedig mogelijk (binnen één week na ontvangst van de klacht) een afschrift van de klacht aan degene waarover is geklaagd.
 4. De klachtenfunctionaris verstrekt de directrice en leidinggevende van de desbetreffende medewerker of afdeling een kopie van de klacht.
 5. De klachtenfunctionaris gaat eerst na of de klacht reeds rechtstreeks met de betrokken medewerker is opgenomen en of er reden is om dit alsnog te doen. Het doel hierbij is om de klager en werknemer eerst onderling een oplossing te laten zoeken voor het conflict of probleem, zodat het wellicht overbodig wordt om de klacht verder in behandeling te nemen en deze ingetrokken kan worden. 
 6. De klachtenfunctionaris onderzoekt de klacht op mogelijke tekortkomingen bij Care Complete Thuiszorg die verband kunnen houden met het functioneren van een medewerker of onvolkomenheden binnen de organisatie. Wanneer de klacht betrekking heeft op een medewerker, dan zal door de klachtenfunctionaris bij de medewerker om een reactie worden gevraagd. Diens leidinggevende bespreekt de klacht met de medewerker. Wanneer de klacht betrekking heeft op een gedraging van Care Complete Thuiszorg zal de klacht door de klachtenfunctionaris met de leidinggevende van de betreffende afdeling worden besproken.
 7. De klachtenfunctionaris neemt vervolgens telefonisch contact op met de klager om te overleggen op welke manier de klacht verder behandeld zal gaan worden. Dit kan telefonisch gaan, maar ook middels een gesprek met de klachtenfunctionaris op kantoor bij Care Complete Thuiszorg. Care Complete Thuiszorg bepaalt zelf of ook de betrokken medewerker aanwezig is tijdens dit gesprek.
 8. Er wordt altijd een schriftelijke samenvatting met conclusie(s) opgesteld door de klachtenfunctionaris. Zowel in geval van telefonische behandeling, als wanneer er een gesprek plaatsvindt.
 9. De klachtenfunctionaris koppelt het resultaat van dit gesprek en de reactie van de betreffende medewerker of afdeling terug aan de leidinggevende en de directrice in verband met de te nemen (organisatorische) aanpassingen of maatregelen.
 10. De klachtenprocedure wordt afgesloten door een schriftelijke samenvatting van hetgeen besproken is en de conclusie(s) omtrent eventueel te nemen maatregelen naar de klager te verzenden.
 11. Een kopie van de schriftelijke afhandeling van de klacht gaat naar de directrice. De medewerker en de leidinggevende van de betreffende afdeling ontvangen tevens een kopie.
 12. Van iedere klacht maakt de klachtenfunctionaris een dossier dat wordt bewaard.
 13. Bij Care Complete Thuiszorg is het streven om ontvangen klachten binnen 4 weken af te handelen.

Artikel 3:

Bijstand

De klager en degene waarover wordt geklaagd kunnen zich bij laten staan of vertegenwoordigen door een zelf aangewezen persoon. Eventuele bijkomende kosten zijn voor eigen rekening.

Artikel 4:

Het verstrekken van inlichtingen

 1. De klachtenfunctionaris kan ter beoordeling van de klacht nadere informatie inwinnen bij de klager, bij degene over wie geklaagd wordt, bij de organisatie en bij derden. Voor het inwinnen van informatie bij derden is toestemming nodig van betrokkene(n).
 2. Van het inwinnen van nadere informatie wordt schriftelijk aantekening gehouden door de klachtenfunctionaris. Deze aantekening wordt opgenomen in het klachtdossier en bevat datum, inhoud en eventueel plaats of bron van de verkregen informatie.
 3. Onverlet het bepaalde in artikel 4.2 is de klachtenfunctionaris verplicht alle bescheiden en/of informatie, betrekking hebbend op de klacht, vertrouwelijk te behandelen en geheimhouding te verzekeren ten opzichte van de bij de behandeling van de klacht betrokken personen, indien dit gevraagd wordt door degene van wie deze bescheiden en/of informatie afkomstig zijn/is. 

Artikel 5: 

Inzagerecht

Zowel de klager als de betrokken medewerker worden in de gelegenheid gesteld om alle (naar aanleiding van de klacht) ingediende stukken in te zien. Eventuele stukken die door één van beide partijen worden ingediend onder de conditie dat de andere partij hierin geen inzage mag hebben, worden niet in behandeling genomen en spelen bij de uiteindelijke besluitvorming geen rol.

Artikel 6:

Periodieke rapportage

De klachtenfunctionaris maakt jaarlijks geanonimiseerd haar bevindingen bekend in een rapport waarin aantal, aard en inhoud van alle ingediende klachten en haar eventuele aanbevelingen worden vermeld. Tevens wordt in dit verslag een overzicht gepresenteerd van de door de klachtenfunctionaris gesignaleerde structurele knelpunten. Dit rapport wordt uitgereikt aan de directrice.

Artikel 7:

Verslag

De directrice van Care Complete Thuiszorg stelt over elk kalenderjaar een openbaar verslag op, waarin het aantal en de aard van de behandelde klachten geanonimiseerd worden aangegeven.

Artikel 8: 

Bekendmaking klachtenregeling

De organisatie brengt de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht van de cliënten.

Artikel 9:

Geheimhouding

 1. De klachtenfunctionaris is tot geheimhouding verplicht ten aanzien van gegevens betreffende de partijen en informatie die hem tijdens de behandeling van de klacht ter kennis zijn gekomen. Voorts is ieder die bij de behandeling van de klacht wordt betrokken eveneens tot geheimhouding verplicht.
 2. De klachtenfunctionaris deelt partijen en overige bij de klacht betrokkenen, voorafgaand aan elke behandeling van de klacht, mede dat men geheimhoudingsplicht heeft.

Artikel 10: 

Kosten procedure 

Aan de behandeling van de klacht zijn voor de klager, behoudens eventuele kosten van bijstand en advies (zie Artikel 3), geen kosten verbonden.

Artikel 11:

Vaststelling en wijziging van dit reglement

Dit reglement wordt vastgesteld, gewijzigd of ingetrokken door de directrice van Care Complete Thuiszorg 

Artikel 12:

Geschillenregeling

Indien de klager het niet met een beslissing eens is, dan kan hij of zij zich richten tot de geschillencommissie waar Care Complete Thuiszorg een samenwerking mee heeft, namelijk Klachtenportaal Zorg.

Artikel 13:

Slotbepalingen

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Care Complete Thuiszorg
 2. Het reglement treedt in werking op 4 december 2017
 3. Vermelding Landelijk Klachten Register (LKR)

 Team Care Complete Thuiszorg